Dnia 26 września 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie niekonkurencyjnym. Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.5. Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych.

Numer naboru: FEPZ.06.05-IP.01-001/23.

Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.