ZAKOŃCZONY  od 25.09.2023 do 27.11.2023

Pytania i odpowiedzi dot. naboru wniosków

Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.4 Wzmocnienie potencjału Publicznych Służb Zatrudnienia.

Numer naboruFEPZ.06.04-IP.01-001/23

 

Informacje o naborze

 

Termin, od którego można składać wnioski

25.09.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27.11.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

26.01.2024 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie SOWA EFS 

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie rozwoju ich kwalifikacji i kompetencji wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy obejmujące m.in.:

a) kursy, szkolenia umożliwiające:

- Indywidualizację wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom,

- przygotowanie pracowników do świadczenia usług dla osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo i cudzoziemcach,

- sprawne reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku pracy oraz zwiększenie poziomu aktywności zawodowej w województwie/regionie,

- dostosowanie potencjału pracowników PSZ w szczególności wobec konieczności dostosowania usług do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz ścisłej współpracy z pracodawcami,

- diagnozowanie i prognozowanie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w gospodarce,

b) studia podyplomowe,

c) inne usługi pozwalające na wymianę informacji, doświadczeń wśród pracowników PSZ mających na celu wdrożenie wypracowanych modeli i rozwiązań, które wpłyną na większą efektywność w procesie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%)

Minimalny wkład własny wynosi

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 313 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

 

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz

Linki

fepz.wzp.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl