ZAKOŃCZONY  od 29.09.2023 do 29.11.2023

Pytania i odpowiedzi dot. naboru wniosków

Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.5. Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych .

 

Numer naboruFEPZ.06.05-IP.01-001/23

 

Informacje o naborze

 

Termin, od którego można składać wnioski

29.09.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29.11.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

30.01.2024 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie SOWA EFS 

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Administracja publiczna - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 5 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub u opiekuna dziennego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)

Minimalny wkład własny wynosi

5% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 922 470,59 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz

Linki

fepz.wzp.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl