Ogłoszony konkurs w ramach projektu pt. „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, realizowanego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji, ma charakter naboru otwartego i trwa od 29 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na granty.

Ocena złożonych Wniosków dokonywana jest w rundach co dwa tygodnie, liczonych od dnia rozpoczęcia naboru. Poniżej daty przypadające na poszczególne rundy oceny wniosków:

I runda     29.04.2020-12.05.2020

II runda    13.05.2020 - 26.05.2020

III runda     27.05.2020 - 09.06.2020

IV runda   10.06.2020 - 23.06.2020

V runda    24.06.2020 - 30.06.2020