Zasadniczym celem ewaluacji było  wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ 2014-2020.

Badanie zostało przeprowadzone w 2023 roku przez firmę „Openfield” Sp. z o.o.  z  Opola na reprezentatywnej próbie losowej 3791 uczestników projektów wdrażających interwencję EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. Badaniem zostały objęte osoby pracujące w dniu przystąpienia do wsparcia, których udział w projekcie zakończył się nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem badania. Zastosowano ankietę przeprowadzoną za pomocą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).   

Dla całej interwencji objętej badaniem, wartość badanego wskaźnika w 2023 r. wyniosła 15,3%, co oznacza, że u takiego odsetka uczestników w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia wystąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy, tj.

- przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub

- zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych  kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji i wiążąca się z większą odpowiedzialnością lub

- otrzymanie awansu w pracy.

Ponadto  w ramach badania przygotowano  analizę jego wyników, w której zostały zidentyfikowane i omówione czynniki istotnie wpływające na wartość wskaźnika. Porównano także osiągnięte wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniej edycji badania.

Zapraszamy do zapoznania się z  raportem.